Хивэгний экспортыг зохицуулах тухай

Бие даасан хууль (Дотоодын эрэлт хэрэгцээндээ тулгуурлан тоо хэмжээг нь тогтоодог болох эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай болж байна )
Өргөн барьсан: 2015-02-17

Буцаасан, хүчингүй болсон

УИХ Байр суурь