Худалдааны тухай

Бие даасан хууль (Засгийн газрын гаргасан худалдааны төсөл)
Өргөн барьсан: 2015-04-15

Хэлэлцэж байгаа 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь