Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай)
Өргөн барьсан: 0000-00-00

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь