Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Бие даасан хууль (Хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай)
Өргөн барьсан: 2017-04-13

Батлагдсан

Оролцогч 0
УИХ Байр суурь