Монгол улсын үндсэн хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай)
Өргөн барьсан: 2012-01-09

Буцаасан, хүчингүй болсон

Хуулийн төсөлд саналаа өгнө үү