Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 2020 2021 2022 2023
Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсаас гадаадын зарим улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

2.

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

3.

Нэмэгдлийн хэмжээ тогтоох тухай

4.

Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банк үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааны тухай хэлэлцээр болон Банкны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протоколыг соёрхон батлах тухай

5.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай

6.

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай

7.

Монгол Улсын Засгийн газар, Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сангийн хооронд байгуулсан нэмэлт санхүүжилтын хэлэлцээр соёрхон батлах тухай”

8.

Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

9.

Ерөнхий хэлэлцээрийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

10.

“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн биелэлт

11.

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

12.

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай

13.

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

14.

Эрүүгийн хууль

15.

Ашигласан түлш, цөмийн болон цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол улсын хилээр оруулахыг хориглох тухай

16.

Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенцид нэгдэн орох тухай

17.

Монгол улс цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенцийг соёрхон батлах тухай асуудлыг зөвшилцөх тухай

18.

Хууль тогтоомжийн тухай

19.

Төрийн өмчийн тухай

20.

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого

21.

Газрын тосны тухай хууль

22.

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

23.

Харилцаа холбооны тухай хууль

24.

Зөвшөөрлийн тухай

25.

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай

26.

Стратегийн ач холбогдол бүхий аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хууль

27.

Хаягжуулалтын тухай хууль

28.

Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай

29.

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай