Энхтөр

Д.Энхтөр

Нийслэлийн ядуурлыг бууруулах хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч, НЗД-ийн орлогч

Мэдээлэл ороогүй байна.