Тагнуулын байгууллагын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Тагнуулын байгууллагын тогтолцоог нэгдмэл, илүү үр нөлөөтэй болгох, түүний удирдлага, ажилтны эрх зүйн байдал, баталгааг сайжруулах)
Өргөн барьсан: 2015-06-19

Хэлэлцэж байгаа 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь