Өвөрхангай аймаг
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Г.Ганболд

Өвөрхангай аймгийн засаг дарга

2020 2021 2022 2023 2024
Мэдээлэл ороогүй байна.