Усны салбарын нэгдсэн бодлого, стратеги зорилтыг хэлэлцлээ
2022.05.07
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Усны салбарын нэгдсэн бодлого, стратеги зорилтыг хэлэлцлээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны А/148 дугаар тушаалаар Усны салбарын нэгдсэн бодлого, стратегийг боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх бодлого, салбар дундын болон бүс нутгийн зохицуулалтаар хангах, улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах үүрэг бүхий байгуулагдсан ажлын хэсэг өнөөдөр хуралдаж, усны салбарын стратеги зорилтыг хэлэлцлээ. Тус ажлын үр дүнд салбарын стратеги төлөвлөгөөний төслийг Засгийн Газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, батлуулан, хэрэгжих боломжийг бүрдүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ