2022.08.12

Хүүхдийг амьдрах ухаанд сургах нь эх орноо гэсэн сэтгэлтэй, зөв иргэн болж хүмүүжихэд нь тустай

"Хөдөлмөрч хүүхдүүд" зуслан 4 ээлжинд 240 хүүхэд хүлээн авчээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ