МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Хууль Төлөв
1.

Төсвийн тухай хууль

2.

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай

3.

Зөрчлийн тухай

4.

Жолоочийн даатгалын хууль

5.

Түр хороо байгуулах тухай

6.

Нийгмийн даатгалын тухай

7.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

8.

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Прокурорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай