МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Ярилцлага

Мэдээ

Байр суурь

Видео

Хувийн хэвшилд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж байна

Монгол Улс хөдөлмөрлөх эрхийг баталгаажуулсан Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын суурь 8 конвенцийг соёрхон баталж, дагаж мөрдөх үүргийг олон улсын өмнө хүлээсэн байдаг. Хүний үндсэн эрхүүдийн нэг нь болох хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим, эрхийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газар, ажил олгогч, ажилтны төлөөллийн байгууллагуудын үүрэг хариуцлага, оролцоо чухал болохыг уулзалтад оролцогчид онцолж байв.