Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүнд нэр дэвших тухай хүсэлт хүлээн авч байна
2022.08.04

Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүнд нэр дэвших тухай хүсэлт хүлээн авч байна

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд "Хүний эрхийн үндэсний комиссын" дэргэд хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн эсэх талаар дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус "хүний эрх хамгаалагчийн хороо" ажиллана гэж заасан.

Хүний эрх хамгаалагчийн хороо нь үйл ажиллагаагаа бие даан явуулдаг бөгөөд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Үүнд:

 1.  Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах;
 2. Гомдол, мэдээллийн талаар нотолгоо, баримт, мэдээлэл цуглуулах;
 3. Хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, эрсдэлийн үнэлгээ хийх;
 4. Эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн гаргасан дүгнэлтийг Комисст хүргүүлэх;
 5. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилт болон хүний эрх хамгаалагчийн нөхцөл байдалд хяналт шинжилгээ, судалгаа хийж, жил бүр Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлд тусгуулах;
 6. Гомдол, мэдээллийн сан бүрдүүлэх
Хүний эрх хамгаалагчийн хороо нь долоон гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байдаг. Хорооны даргаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн ажиллаж, Монголын хуульчдын Холбоо, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос нэр дэвшигчийг хорооны гишүүнд шууд, ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн төлөөллөөс бусад дөрвөн гишүүнийг нэр дэвшүүлэн, нээлттэй сонсголоор сонгон шалгаруулж, Комисс батламжлахаар хуульчилсан.

Иймээс Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүнд дөрвөн ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн төлөөллөөс сонгон шалгаруулах тул шаардлага хангасан нэр дэвшигчийг нэрээ дэвшүүлэхийг урьж байгаа юм.

Хорооны гишүүнд нэр дэвшигч нь Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1-д заасан дараах шаардлага хангасан байна. Үүнд:

 • Хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр үндэсний, эсхүл олон улсын хэмжээнд долоогоос доошгүй жил ажилласан туршлагатай;
 • Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын тогтолцоо, эрх зүйн хэм хэмжээний талаар мэдлэг, туршлагатай;
 • Сүүлийн таван жил улс төрийн намын удирдах албан тушаал эрхэлж байгаагүй

Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүнд тавих шаардлага хангасан иргэдээс дараах баримт бичгийг 2022 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл хугацаанд ажлын цагаар биечлэн авч ирж өгөх, шуудангийн илгээмжээр эсхүл цахим шуудангаар (PDF болон Word форматаар тус тус) хүлээн авна. Үүнд:

 1.  Хорооны гишүүнд нэр дэвших тухай хүсэлт гаргагчийн анкет;
 2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 3. Бакалаврын, эсхүл түүнээс дээш боловсролын зэргийн дипломын хуулбар;
 4. Ажил эрхлэлтийг тодорхойлох баримт бичгийн хуулбар;
 5. Хүсэлт гаргагчийн талаарх тодорхойлолт;
 6. Урьд ял шийтгэгдсэн, эрүүгийн хариуцлагад татагдаж байсан болон зөрчилд холбогдон шалгагдсан эсэх Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
 7. Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй байх (Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тодорхойлолт)

Бусад мэдээллийг 51-263126, 8809-1939 дугаараас авах боломжтой.

ШИНЭ МЭДЭЭ