2023.01.20
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

“Өөр өнцөг” хэлэлцүүлэг

Хүүхдийн мөнгө бол халамж гэж тодорхойлсон тул ялгавартайгаар олгохоор болсон. Анх мэдээлэхдээ нийт хүүхдүүдийн 9%-ийг буюу 120 гаруй мянган хүүхдийг хүүхдийн мөнгөнөөс хасахаар шийдвэрлэсэн. Гэтэл төрийн байгууллагуудын мэдээлэл зөрж иргэдийг бухимдуулав.
Энэ сэдвээр “Өөр өнцөг” хэлэлцүүлэг шууд хүрч байна

ШИНЭ МЭДЭЭ