2019.11.22

Иргэд орон зай, цаг хугацааг үл харгалзан бүртгэлийн үйлчилгээг цахимаар авдаг болсон

Бүртгэлийн байгуулгын суурь тогтолцоо байгуулагдаад 79 жил болж байгаа боловч 10 жилийн өмнө УБЕГазар байгуулагдсан.

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар: Иргэнтэй холбоотой бүртгэлүүд салангид бүртгэгддэг байсан. Үүнийг нэгтгэж бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгосон.