2022.01.07

Хотын аль хэсэгт бизнес эрхэлж байгаагаас шалтгаалан татвар хөнгөлнө

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулт 1-р сарын нэгнээс хэрэгжиж эхэллээ.