Ментор багш нарыг наймдугаар сард сонгон шалгаруулна
2022.07.07

Ментор багш нарыг наймдугаар сард сонгон шалгаруулна

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Чадварлаг багш” арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Ментор багш нар нь багш нарыг ажлынх байрандаа хөгжихөд дэмжлэг үзүүлнэ гэж тусгасан. 

Тус ажлын хүрээнд Боловсролын ерөнхий газар Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй  хамтран ментор багш нарыг бэлтгэх санамж бичиг байгуулав. 

21-р зууны сурган хүмүүжүүлэгчийн цогц чадамжтай ментор бэлтгэх хөтөлбөрийн зорилго нь “Олон улсын алхам алхмаар холбоо”-ны чанартай арга зүйн зарчим, багшийн стандартуудыг эзэмшсэн, ур чадвараа дээшлүүлэх бүрэн дүүрэн хүсэл эрмэлзэлтэй, чанартай багшийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх чадавх бүхий менторчлолыг үр дүнтэй хийх арга зүйн цогц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд оршино.

Менторчлол нь багшийн чадварыг явцын дунд сайжруулдаг бөгөөд багш мэдээллээр хангагдаж, мэдлэгээ нэмэгдүүлэн, ур чадвараа сорьж, өөрийн үйл ажиллагаандаа илүү итгэлтэй болдог. Энэ нь менторын нэн тэргүүний үүрэг юм.

Уг хөтөлбөр нь сургуулийн өмнөх, ерөнхий боловсрол, мэргэжлийн боловсролын болон насан туршийн боловсролын багшид мэргэжлээрээ тасралтгүй хөгжих боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой бөгөөд "Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх" үндсэн чиглэлийн хүрээнд хэрэгжинэ. Үүний үр дүнд ментор болон менторлуулж буй багш хоёулаа мэргэжлийн чадавх дээшлэхээс гадна сурагчийн мэдлэг, чадвар дээшилдэг байхад анхаарна.

Менторчлолын үндсэн зорилт нь багшийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, шийдвэр гаргах чадварыг сайжруулах бөгөөд сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах шийдвэрийг багшаар өөрөөр нь гаргахад тусална.

Ментор багш нарыг ирэх 8 дугаар сард сонгон шалгаруулж бэлтгэнэ.

Ментор багш болохоор бэлтгэгдэх оролцогчдыг 2 үе шаттайгаар тодорхой шалгуурын дагуу сонгоно. Багшийн арга зүй, хүүхдийн сурах үйл явцад өөрчлөлт авчрах хүүхэд бүрийг өөртөө итгэлтэй, нийгмийн аз жаргалтай гишүүн болж өсч торниход тусалж дэмжих, цаашлаад юу хийж чадах нөөцийн талаар боддог байх 30 оролцогчийг бүрдүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтыг эхний үе шатанд хөтөлбөрт оролцох өргөдөл , асуултаар, дараагийн үе шатанд эсээ бичвэрээр (эргэцүүлэл) явуулах юм.