2023.03.02

“Нийслэлийн Орон Сууцны Корпораци” ХК дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулж батламж олголоо