2024.03.21

Төсөв ба Хүний эрх

Улсын төсвийг батлах нь дан ганц эдийн засгийн асуудлаас гадна хүний эрхийн хэм хэмжээг ч бас нарийн тусгаж оруулах ёстой. Доорх бичлэг дээр энэ талаар тайлбарлалаа.