2024.03.27

Үр дунд суурилсан нэгдсэн удирдлага

    Үр дүнд суурилсан нэгдсэн удирдлагын системыг нэвтрүүлэх ажлыг "Монгол улсын засгийн газар олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна."

     Энэ системыг үр дүнд суурилсан нэгдсэн төлөвлөлт , үр дүнд суурилсан төсөвлөлт , үр дүнд суурилсан гүйцэтгэл , үр дүнд суурилсан хяналт , шинжилгээ , үнэлгээ , үр дүнд суурилсан удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн систем.

           Эдгээр үе шат бүрийг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэхэд тохирсон шинэ аргачилал хэрэгтэй бөгөөд оролцогч талууд тус бүртээ аргачлал боловсруулж , туршиж , баталгаажуулаад нэвтрүүлж байна.