Далай ашиглах тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2019-10-17

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Б.Энх-Амгалан Монгол улсын их хурлын гишүүн, Зам, Тээврийн хөгжлийн сайд

Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл өргөн барилаа

Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын “Далайн хөдөлмөрийн тухай” конве

2019.10.17