Авто тээврийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Уул уурхайн чиглэлээр улс хоорондын тээвэрлэлтийн зөвшөөрөл олгох)
Өргөн барьсан: 2022-05-04
Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орно