Барьцаалан зээлдэх журмаар зээл олгох үйл ажиллагааны тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2014-11-04

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь