Сонгогдсон болон томилогдсон төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх тухай

Бие даасан хууль ( Төрийн хэвтээ түвшинд улс төрийн хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэх )
Өргөн барьсан: 2015-01-13

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь