Монгол төрийн цэргийн бодлогын үндэс

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2015-04-14

Хэлэлцэж байгаа 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь