Хохирлын сангийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2015-06-16

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь