Газрын тосны тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Нэмэлт өөрчлөлт оруулах)
Өргөн барьсан: 2015-07-03

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь