Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2013-10-22

Буцаасан, хүчингүй болсон

Оролцогч 0
УИХ Байр суурь