Төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай

Тогтоолын төсөл
Өргөн барьсан: 2011-11-24

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь