Төрийн өмчийн тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2015-12-18

Хэлэлцэж эхлээгүй 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Баярцогт Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016), УИХ-ын дэд дарга (2012-2013)

Төрийн өмчийн тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ

Өнөөдөр Монгол Улсад төрийн өмч нь төр, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг зэрэг нийт 400 гаруй бие даасан өмчид хуваагдаж, өмчлөгч бүр эрх мэдлийнхээ хүрээнд өмчөө бие даан захиран зарцуулдаг байна. Монгол

2015.12.18