Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах, валютын ханшын эрсдлээс хамгаалах.)
Өргөн барьсан: 2016-01-28

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь