Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2013-01-24

Буцаасан, хүчингүй болсон

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ш.Түвдэндорж Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн

Төрийн хамгаалалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах төслийг өргөн барив

Төрийн тусгай хам­гаалалтад байгаа иргэн, албан тушаалтны хуу­лиар олгогдсон төрийн хамгаалалт, цалин, үйл­чил­гээг тодорхой нөхцөл байдал үүссэн тохиол­долд түдгэлзүүлэх, зог­

2013.01.28   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан