Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2013-04-10

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Х.Тэмүүжин Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн өөрчлөлтийг өргөн барилаа

Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулахдаа гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй субьект б

2013.04.10