Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2015-06-03

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь