Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2015-09-14

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь