МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.19
Эдийн засаг, Худалдаа

Өрөг хэлэлцүүлэг: Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг шинэчлэх шаардлагатай юу?

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг: 

Энэ хуулийн үзэл баримтлал нь аж ахуй нэгжийн бүртгэлийг сайжруулах, хялбаршуулах зорилготой.

ШИНЭ МЭДЭЭ