Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 1-р арван жилийн дунд сургууль Дорноговь аймаг
2 НАХЯ-ны дэргэдэх Цэргийн дээд сургууль Монгол

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Дорноговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэс Мөрдөн байцаагч
2 Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар Ахлах мөрдөн байцаагч, тасгийн дарга
3 “Дорнын говь” ХХК Захирал
4 “Болд төмөр Ерөө гол” ХХК Захирал
5 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
6 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн