Өмнөговь аймаг
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Н.Наранбаатар

Өмнөговь аймгийн засаг дарга

2018 2019 2020 2021 2022
Мэдээлэл ороогүй байна.