Түвшин.Б 2017.05.03 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Аудитын олон улсын стандартын өөрчлөлт

Аудитын олон улсын стандартын өөрчлөлт

ММНБИ нь хуулиар хүлээсэн үүргийнхээ дагуу аудитын байгууллагыг арга зүйн удирдлага мэдээллээр хангах үүднээс сургалт, семинар зохион байгуулдаг. Мөн шинээр гарсан болон шинэчлэгдсэн олон улсын стандартуудыг орчуулан гаргаж, мэргэжилтнүүдэд мөрдүүлж ажилладаг. 

Саяхан Аудитын олон улсын стандарт /АОУС/-701 /Хараат бус аудиторын тайланд аудитын гол асуудлыг мэдээлэх/, АОУС-700 /Санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөх, түүнийг тайлагнах нь/, АОУС-705 /Хараат бус аудиторын тайлангийн дүгнэлтийг өөрчлөх/, АОУС-706 /Хараат бус аудиторын тайлангийн асуудлыг онцгойлсон хэсэг ба бусад зүйлийн хэсэг стандартууд/-ыг тус тус орчуулан хэвлэлээ.