МҮЭ-ийн холбоо “Та бидний эвсэл”-тэй Нийгмийн захиалгын гэрээ байгууллаа
2020.05.18

МҮЭ-ийн холбоо “Та бидний эвсэл”-тэй Нийгмийн захиалгын гэрээ байгууллаа

МҮЭ-ийн холбооноос боловсруулсан “Хөдөлмөрчдийн нийгмийн захиалга” баримт бичгийг УИХ-ын 2020 оны сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвслүүд, бие даагчдад өгч, тэднээс хамтран ажиллах тухайгаа уулзалт, албан тоотоор ирүүлээд байгаа билээ.

Энэхүү баримт бичгийн хүрээнд МҮЭ-ийн холбооноос “Нийгмийн захиалга” гэрээг “Та бидний эвсэл”-ийн төлөөллүүдтэй өнөөдөр /2020.05.18/ байгуулав.

МҮЭ-ийн холбооны ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар уулзалтын эхэнд хэлэхдээ

-2000 оноос иргэд хөдөлмөрчдийн саналыг авч нийгмийн захиалга боловсруулан УИХ болон Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэл, бие даагчдын мөрийн хөтөлбөрт тусгуулж ирсэн уламжлалтай. Энэхүү гэрээнд байгаа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын холбогдолтой 13 асуудал сонгуульд оролцох бүх хүмүүст нээлттэй. Сайн засаглалыг бий болгох, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх, хөдөлмөрчдийн нийгмийн хамгааллыг хангах зорилгоор энэ гэрээг байгуулж байна. УИХ-ын сонгуульд оролцох нэр дэвшигчид тодорсны дараа болж байгаагаараа онцлог. Монгол хүний сайн сайхан ирээдүйн төлөө та бүхний дэмжлэг чухал. Монгол хүнийг төвдөө тавьсан хөгжлийн гэрээ гэж хэлж болно. “Та бидний эвсэл” анхдагч болж гэрээ байгуулсанд баяртай байна гэв.

“Та бидний эвсэл”-ийн Н.Энхбаяр,

-Бидний хамтын ажиллагааны эртний уламжлал бий. Иргэд хөдөлмөрчдийн авч буй цалин нь амьдралд нь хүртээмжтэй байлгах, нийгмийн хамгааллыг хангах асуудалд дуу хоолой болж, тэмцэж ирсэн байгууллага бол ҮЭ-үүд. Бид та бүхний итгэлийг алдахгүй. Монгол хүний хөдөлмөрийг доогуур үнэлж болохгүй. Бид түүхий эдээ гадаадад түүхийгээр нь экспортолдог. Хөдөлмөрийн шингээлттэй , цалингаараа сайхан амьдардаг нийгмийг бий болгохын төлөө явна гэлээ.

МҮЭ-ийн холбооноос МАН, АН-ын төлөөлөлтэй нарийвчилсан санал солилцох уулзалтыг хийж ойрын хугацаанд баримт бичигт гарын үсэг зурна.

МОНГОЛЫН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБОО,
“ТА БИДНИЙ ЭВСЭЛ” МАХН-ИЗНН-МУНН-ЫН ХООРОНДЫН
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ НИЙГМИЙН ЗАХИАЛГЫН ГЭРЭЭ

2020 оны 05 дугаар Улаанбаатар
сарын 18-ны өдөр Дугаар хот

Үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөнийг эрчимтэй хөгжүүлэх замаар гишүүд, иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх, монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, амьдралд нь хүрэлцэхүйц цалин, тэтгэвэр олгох, холбогдох хууль ёсны ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалах, тэдний амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд онцгойлон анхаарах зорилгоор МҮЭ-ийн холбооноос хүргүүлсэн “Хөдөлмөрчдийн нийгмийн захиалга” баримт бичгийн хүрээнд Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо /цаашид “МҮЭХ” гэх/ “ТА БИДНИЙ ЭВСЭЛ” МАХН-ИЗНН-МУНН /цаашид “Та бидний эвсэл” гэх / нь хамтарч ажиллахаар энэхүү НИЙГМИЙН ЗАХИАЛГЫН гэрээг байгуулав.

Нэг.Гэрээний зорилго

1.1.Улс төр, нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, сайн засаглалыг бий болгох, эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх, иргэд, хөдөлмөрчдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, монгол хүний хөгжлийг хангаж төр засгийн хамгаалалтанд авахад энэхүү гэрээний зорилго оршино.

Хоёр.Нэн даруй хэрэгжүүлэх бодлого

2.1.Төрийн бодлого, үйл ажиллагааны залгамж чанарыг сайжруулан, төрийн захиргаа, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд сурталгүй, шударга байлгах чанар хүртээмжийг уян хатан болгох бодлого хэрэгжүүлнэ.

2.2.Засгийн газрын тогтвортой байдлыг хангаж, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хүрээнд сонгодог парламентын засаглалын тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн шинэчлэлийг хийнэ.

2.3.Хууль, шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд төдийгүй нийгмийн бүх түвшинд хуулийн хэрэгжилтийг хангах тогтолцоог бэхжүүлнэ.

2.4.Иргэд, хувийн хэвшлийг дэмжсэн төрийн бодлого, зохицуулалтын арга хэмжээг сайжруулахад чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлнэ.

2.5.Сонгуулийн үр дүнгээр төрийн эрх авсан нөхцөлд улс төрийн албан хаагчдаас бусад төрийн албан хаагчдыг улс төрийн үзэл бодол, намын харъяаллаар гадуурхаж ажлаас халахыг зогсоож, Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

2.6.Тэтгэвэр, цалин, хөдөлмөрийн хөлсний тогтолцоонд шинэчлэл хийж монгол хүний үнэлэмжийг сайжруулж, монгол, гадаад ажилчдын цалингийн ялгааг арилгах, үндэсний байгууллагуудыг бодлогоор дэмжиж, эх орондоо амьдарч, хөдөлмөрлөх орчинг бий болгож, амьдралд нь хүрэлцэхүйц цалин, тэтгэврийг олгодог бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

2.7.Эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулж байгалийн баялгийн хуваарилалтыг иргэн бүрт шударга хуваарилах зарчмыг баримтлан хүртээмжтэйгээр хүргэх бодлого гаргана.

2.8.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг боловсронгуй болгох хүрээнд тэдний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг харгалзан хөдөлмөр эрхлүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.

2.9.Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр нийгмийн түншлэлийг бүх түвшинд хөгжүүлж, “Хөдөлмөрчдийн нийгмийн захиалга” баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулна.

2.10.Хүний амьд явах эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах Монгол Улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг бүрэн хангана.

2.11.Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, нийтлэг үйлчилгээний чанар хүртээмжийг эрс сайжруулна.

2.12.Ипотекийн зээлийн хүүг шат дараатайгаар буулгаж 0 хувь болгох, өрх бүрт орон сууц үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

2.13.Тогтвортой хөгжил, Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн үзэл баримтлал хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.

Гурав.Сонгуульд дэмжиж ажиллах хэлбэр

3.1.МҮЭ-ийн холбооноос хүргүүлсэн “Хөдөлмөрчдийн нийгмийн захиалга” баримт бичгийн хүрээнд тусгагдсан бодлого, бусад асуудлыг дэмжиж ажиллана.

Дөрөв.Гэрээ хүчин төгөлдөр болох

4.1.Энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурж тус бүрийн байгууллагын тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.

4.2.Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдсэн бөгөөд байгууллага тус бүр дээр нэг хувь хадгалагдана.