2021.05.20

2040 он гэхэд Монголд ажиллах хүчний нөөц багасна

Жил бүр 500 орчим тэрбум төгрөгний алдагдалтай гарч байгаа тэтгэврийн даатгалын сан2040 онд шатах хэмжээнд байна.