2021.11.17

Сум болон өрхийн эрүүл мэндийн төвд олгох санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох санхүүжилтийг нэмэгдүүллээ.