Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад 1,052 захидал ирсний 577 нь ялгаварлан гадуурхалт, ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой байна
2022.03.01

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад 1,052 захидал ирсний 577 нь ялгаварлан гадуурхалт, ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой байна

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас 2022 оныг Ёс зүйн жил болгон зарласан.

Энэ хүрээнд "Сайдад и-мэйл бичээрэй" 14 хоногийн аяныг 2022 оны хоёрдугаар сарын 1-14-нд зохион байгуулсан. Ингэхэд эцэг эх, асран хамгаалагчид, багш ажилтнууд, оюутан сурагчдаас 1,052 саналыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад ирүүлсэн байна. Ирүүлсэн захидлын 577 нь ёс зүйн зөрчил, харилцаа хандлагын доголдол, ялгаварлан гадуурхалттай холбоотой байлаа.

Захидлыг ангилбал

 • Сургуулийн орчин дахь үе тэнгийнхний дээрэлхэлт
 • Боловсролын удирдах ажилтны ёс зүй, хүний нөөц, байгууллагатай холбоотой
 • Багш, ажилтан – сурагч, оюутан - эцэг эх, асран хамгаалагчдын хоорондын үл ойлголцол
 • Суралцах орчны аюулгүй байдал
 • Тусгай хэрэгцээт хүүхэд, тэдний асран хамгаалагчдад тулгарч буй бэрхшээл
 • Сурах бичиг сургалтын хөтөлбөр, агуулгатай холбоотой
 • Ёс зүйн зөрчлийг арилгасан сайн туршлага гэсэн дэд хэсгүүдэд багцлав.

Захидлын

 • 52 хувийг эцэг эх, асран хамгаалагч
 • 28 хувийг салбарын багш, ажилтан
 • 12 хувийг сурагч
 • 8 хувийг оюутнууд ирүүлсэн байна.

Сургуулийн орчинд сэтгэл зүйч ажиллуулсан үр дүн, аймгуудын ёс зүйн зөвлөлийн тайлан, сайдад и-мэйл бичээрэй аяны үр дүн зэрэгтэй уялдуулан Ёс зүйн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.