2022.06.22

Хүүхдүүд цөлжилтийг гэрэл зургаар дамжуулан харуулжээ

Манай улсын газар нутгийн 76,9% хөрсний доройтолд өртжээ.