2022.11.23

Эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах түвшинд тэгш ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ

Улс төрийн намууд жендэрийн тэгш байдлыг хангахад манлайлах шаардлагатай.