Нийгмийн халамжийн бодлогын шинэчлэлээр санал солилцов
2023.03.23

Нийгмийн халамжийн бодлогын шинэчлэлээр санал солилцов

Баянзүрх дүүргийн Амьжиргаа дэмжих зөвлөлөөс өнөөгийн нөхцөл байдалд тулгамдаж буй асуудал сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэгт Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын дарга А.Баяр, зөвлөлд багтдаг бие бүрэлдэхүүн оролцсон.

Хэлэлцүүлгээр Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, өнөөгийн байдал, амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн үйл ажиллагаанд тавьсан хяналт үнэлгээ, анхаарах асуудал, нийгмийн халамжийн бодлогын шинэчлэл, амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн үйл ажиллагаа, сайн туршлага зэрэг асуудлыг ярилцаж санал солилцлоо.