2023.09.08

RFID-ийг нэвтрүүлснээр замын хөдөлгөөний танхайрлыг хянах, бууруулах боломжтой

Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрэм илт зөрчдөг, эргээд хариуцлага хүлээдэггүй, торгуулиа төлдөггүй жолооч нар нэмэгдсэн.

Зөвхөн энэ оны 08 дугаар сарын 01-ний байдлаар л гэхэд 460 000 гаруй жолооч торгуулснаас 76 хувь нь төлөөгүй, замын хөдөлгөөнд оролцсоор л байна.

Зорчилт хөдөлгөөний хяналт, бүртгэлийн систем /RFID/-ийг нэвтрүүлснээр замын хөдөлгөөний танхайрлыг хянах, бууруулах боломжтой болно.