2024.04.04

Улсын бүртгэлийн байгууллагад азийн хөгжлийн банкны техникийн тусалцааны дэмжлэгтэй төсөл хэрэгжүүлнэ

Улсын бүртгэлийн байгууллагад Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцааны дэмжлэгтэй төсөл хэрэгжүүлэх бөгөөд төслийн нээлтийг хийж, төслийн үйл ажиллагааг эхлүүллээ. Энэхүү төсөл нь сумдад эд хөрөнгийн, эрхийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахимжуулах, нэвтрүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг бэхжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах зорилготой.