Тойргийн иргэддээ УИХ-ын гишүүний ажлаа тайлагнаж, иргэдийнхээ саналыг сонслоо
2024.05.10

Тойргийн иргэддээ УИХ-ын гишүүний ажлаа тайлагнаж, иргэдийнхээ саналыг сонслоо

УИХ-ын гишүүн Ц.Туваан Төв аймгийн Зуунмод, Сэргэлэн,Алтанбулаг, Баян,Баянжаргалан, суманд ажиллаж байна. 2020-2024 онд Улсын Их Хурлаар хэлэлцэн баталсан хууль тогтоомжийг танилцуулан хэрэгжилтийн талаар санал солилцож тайлангаа танилцууллаа.

Архуст, Мөнгөнморьт,Баяндэлгэр,Эрдэнэ,Борнуур,Жаргалант суманд ажилласан юм. 2020-2024 онд Улсын Их Хурлаар хэлэлцэн баталсан хууль тогтоомжийг танилцуулан хэрэгжилтийн талаар санал солилцож тайлангаа танилцууллаа.